1

Players online

Ranking

# Name Empire Level EXP
21 Wolf Shinsoo 120 0
22 Sloo0w Shinsoo 120 0
23 Bonusiku Jinno 120 0
24 Sleucemie Jinno 120 0
25 HolyAce Shinsoo 120 0
26 Rose Shinsoo 120 0
27 Nyar Jinno 120 0
28 CoCoi Jinno 120 0
29 Draks Jinno 120 0
30 Putoare Jinno 120 0
31 Gabii Jinno 120 0
32 Relacke Jinno 120 0
33 FortzVGaby Jinno 120 0
34 sTIL Jinno 120 0
35 Gabi Jinno 120 0
36 Profesor Shinsoo 120 0
37 Diamondel Jinno 120 0
38 IQDIVIN Jinno 120 0
39 B3B3 Jinno 120 0
40 xDrasty Jinno 120 0